Privacybeleid

Van Heck Badkamers respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. Indien u dit gebruik wenst te weigeren dient u op de volgende link te klikken “nee”. 

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): https://www.vanheckbadkamers.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Van Heck Badkamers, gevestigd te Ambachtstraat 8, 7622APBorne, kvk-nummer: 06075299

Artikel 2 – Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 – De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 – Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 

Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Van Heck Badkamers en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via sales@vanheckbadkamers.nl. 

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: sales@vanheckbadkamers.nl.

Uw gegevens kunnen worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. Indien u dit niet wenst, stuurt u een mail naar het volgende adres: sales@vanheckbadkamers.nl. 

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. 

Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. 

Artikel 11 – Cookies 

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer u onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we u informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteert u het gebruik ervan. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.  
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. 

– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt. 

– Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.  

 1. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:

– Facebook (tracking cookie)

– Google Adwords (tracking cookie)

– Pinterest

 1. Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd. 
 2. Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 

Artikel 14 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: Sander, sales@vanheckbadkamers.nl, 074-2662035.

Tawkto

Uw privacy is belangrijk voor ons op tawk.to. Hier is hoe uw privacy wordt gehandhaafd:

 • We vragen geen toegang tot uw persoonlijke gegevens, tenzij we deze echt nodig hebben om de service te verlenen, bijvoorbeeld: uw geslacht of inkomensniveau zijn niet relevant voor ons, dus we vragen u niet om die informatie.
 • We delen uw persoonlijke gegevens met niemand, behalve om te voldoen aan de wet, onze producten te ontwikkelen of onze rechten te beschermen.
 • We slaan geen persoonlijke informatie op onze servers op, tenzij dit nodig is voor de voortdurende werking van een van onze services.

Hieronder vindt u ons privacybeleid dat aan deze principes voldoet:

Als u vragen heeft over het verwijderen of corrigeren van uw persoonlijke gegevens, start dan een chat met ons of stuur ons op elk gewenst moment een e-mail .

Tawk.to beheert een webapplicatie en bijbehorende mobiele apps (op http://www.tawk.to). Het is het beleid van tawk.to om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het uitvoeren van onze services.

Website Visitors

Net als de meeste internetproviders verzamelt tawk.to niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers, apps en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, taalvoorkeur, geografische locatie, verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekverzoek. Het doel van tawk.to bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe de bezoekers van tawk.to zijn diensten gebruiken en om gebruikers van tawk.to de mogelijkheid te bieden om te begrijpen hoe hun bezoekers hun diensten gebruiken. Van tijd tot tijd kan tawk.to geaggregeerde niet-persoonlijk identificeerbare informatie vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn diensten.

tawk.to verzamelt ook mogelijk persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor gebruikers die de services gebruiken en bezoekers.

Verzamelen en gebruiken van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van tawk.to en gebruikers van de apps van tawk.to kiezen ervoor om met tawk.to te communiceren op manieren waarbij tawk.to persoonlijk identificeerbare informatie moet verzamelen. De hoeveelheid en het type informatie dat tawk.to verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. We vragen gebruikers van onze app bijvoorbeeld om een ​​e-mailadres op te geven. In elk geval verzamelt tawk.to dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met tawk.to te vervullen. tawk.to maakt geen persoonlijk identificeerbare informatie openbaar anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat dit hen ervan kan weerhouden bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Bovendien, als: (a) u gevestigd bent in de Europese Economische Ruimte (EER); (b) u levert goederen of diensten aan klanten in de EER; of (c) u anderszins onderworpen bent aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU, tawk.to’s verzameling en gebruik van persoonlijke informatie van Europese ingezetenen is ook onderworpen aan ons Addendum voor gegevensverwerking .

Toegestane doeleinden:

We kunnen de informatie die we over u verzamelen (inclusief persoonlijke informatie, voor zover van toepassing) gebruiken voor verschillende doeleinden, waaronder (a) het leveren, exploiteren, onderhouden, verbeteren en promoten van de tawk.to-service; (b) u in staat stellen toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de tawk.to-service; (c) transacties verwerken en voltooien; (d) klantenservice en ondersteuning te bieden en u gerelateerde kennisgevingen te sturen; (e) promotionele communicatie verzenden; (f) het verwerken en bezorgen van inzendingen en beloningen voor wedstrijden of sweepstakes; (g) trends, gebruik en activiteiten in verband met de tawk.to-service en voor marketing- of reclamedoeleinden volgen en analyseren; (h) toezicht houden op en beoordelen van de naleving van ons beleid en onze normen; en (i) voor andere doeleinden waarvoor we uw toestemming vragen. Met betrekking tot nieuwsbrieven, updates en andere algemene communicatie,

Rechtsgrondslag voor verwerking (alleen EER):

Als u een natuurlijke persoon bent uit de Europese Economische Ruimte (EER), gebruiken we uw persoonlijke gegevens, we kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken op een of meer van de volgende juridische gronden: (i) omdat verwerking noodzakelijk is om een ​​contract met u uit te voeren, zoals om de tawk.to Service af te leveren; (ii) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; (iii) omdat verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van ons gerechtvaardigd belang of die van externe ontvangers die uw persoonsgegevens ontvangen, op voorwaarde dat uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder wegen dan uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. We kunnen uw gegevens ook verwerken op basis van uw toestemming als u dat uitdrukkelijk aan ons hebt gegeven.

Bewaartermijn:

We bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in dit beleid worden uiteengezet, tenzij een langere bewaartermijn is vereist of toegestaan ​​door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Als we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken, zullen we deze ofwel verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke gegevens zijn opgeslagen in back-uparchieven), zullen we deze veilig opslaan uw persoonlijke gegevens en isoleer deze van elke verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is. Voor persoonlijke informatie die we namens onze klanten verwerken, bewaren we dergelijke persoonlijke informatie in overeenstemming met de voorwaarden van onze overeenkomst met hen, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken

We zullen persoonlijke gegevens alleen verwerken op manieren die compatibel zijn met het doel waarvoor we ze hebben verzameld, of voor de doeleinden waarvoor u later toestemming geeft. Voordat we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor een doel dat wezenlijk verschilt van het doel waarvoor we ze hebben verzameld of waarvoor u later toestemming heeft gegeven, zullen we u de mogelijkheid bieden om u af te melden. We hanteren redelijke procedures om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken betrouwbaar zijn voor het beoogde gebruik, nauwkeurig, volledig en actueel.

Gegevensoverdracht aan derden

Voor een lijst van alle huidige derde partijen die door tawk.to worden gebruikt, verwijzen wij u naar de volgende link op onze website: http://www.tawk.to/data-protection/sub-processors/ . De doeleinden waarvoor het bedrijf deze geselecteerde derde partijen inschakelt, zijn in overeenstemming met het leveren van de diensten die worden aangeboden door tawk.to, waaronder; data- en e-mailhosting, cloudanalyse en communicatiediensten, evenals applicatiedistributie. Hieronder vindt u een lijst van onze huidige externe serviceproviders en subverwerkers die zijn gecertificeerd met ITA Privacy Shield-frameworks.

 • Agenten, consultants en serviceproviders: we kunnen uw persoonlijke gegevens delen met onze contractanten en serviceproviders die namens ons persoonlijke gegevens verwerken om bepaalde bedrijfsgerelateerde functies uit te voeren. Deze bedrijven zijn onder meer databaseserviceproviders, back-up- en disaster recovery-serviceproviders, e-mailserviceproviders en anderen. Wanneer we een ander bedrijf inschakelen om dergelijke functies uit te voeren, kunnen we hen informatie verstrekken, inclusief persoonlijke gegevens, in verband met hun uitvoering van dergelijke functies.
 • Ons bedrijf en gelieerde ondernemingen: we kunnen uw persoonsgegevens ook delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en / of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit beleid.
 • Bedrijfsoverdrachten: naarmate we ons bedrijf ontwikkelen, kunnen we bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een zakelijke verkoop, fusie, reorganisatie, ontbinding of soortgelijke gebeurtenis, kunnen persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa.
 • Openbaarmaking voor nationale veiligheid of wetshandhaving: onder bepaalde omstandigheden kunnen we worden verplicht om uw persoonlijke gegevens vrij te geven in reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.
 • Wettelijke vereisten: we kunnen uw persoonlijke gegevens vrijgeven indien dit wettelijk verplicht is om (bijvoorbeeld) te reageren op een dagvaarding of verzoek van wetshandhavers, een rechtbank of een overheidsinstantie, of als we te goeder trouw geloven dat een dergelijke actie is noodzakelijk (a) om te voldoen aan een wettelijke verplichting, (b) om onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden te beschermen of te verdedigen, (c) om mogelijke misstanden in verband met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om op te treden in dringende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de diensten of het publiek te beschermen; of (e) ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Tawk.to zorgt voor het commercieel meest haalbare selectieproces waarmee het de beveiligings-, privacy- en vertrouwelijkheidspraktijken evalueert van zijn derde partijen en subverwerkers die mogelijk toegang hebben tot onze servicegegevens of deze verwerken.

Het bedrijf zal de handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) naleven in overeenstemming met hun onderzoeksvereisten en zal voldoen aan verzoeken van overheidsinstanties om te voldoen aan de nationale veiligheidshandhavingsvereisten.

In het geval van verdere doorgifte van gegevens, ontvangen op grond van het EU-VS en Zwitsers-VS Privacy Shield, tawk.to. is mogelijk aansprakelijk.

Facebook

We moeten gegevens over jou verwerken om Facebook-producten te kunnen aanbieden. Welke soorten gegevens we verzamelen, hangt af van hoe je onze Producten gebruikt. Ga naar de Facebook-instellingen en de Instagram-instellingen om te ontdekken hoe je de door ons verzamelde informatie kunt bekijken en verwijderen.

 
Dingen die jij en anderen doen en aanbieden.

 

 • Gegevens en inhoud die je aanbiedt. We verzamelen de inhoud, communicatie en andere informatie die je aanlevert wanneer je onze Producten gebruikt, waaronder wanneer je je registreert voor een account, inhoud maakt of deelt, en wanneer je chatberichten verstuurt en communiceert met anderen. Dit kan betrekking hebben op informatie in of over de inhoud die je levert (bijvoorbeeld metagegevens), zoals de locatie van een foto of de datum waarop een bestand is gemaakt. Dit kan ook betrekking hebben op wat je ziet via de functies die we bieden, zoals onze camera, zodat we bijvoorbeeld maskers en filters kunnen voorstellen die je mogelijk leuk vindt, of om je tips te geven over het gebruik van de portretmodus. Onze systemen verwerken inhoud en communicatie van jou en anderen automatisch om de context te analyseren en te achterhalen waar ze over gaan. Dit gebeurt voor de onderstaande doeleinden. Meer informatie over hoe je kunt bepalen wie ziet wat jij deelt.

  • Gegevens met speciale bescherming: je kunt ervoor kiezen om in de Facebook-profielvelden gegevens op te geven of om levensgebeurtenissen toe te voegen over je geloofsovertuiging, politieke voorkeur, personen waarin je bent geïnteresseerd of je gezondheid. Deze en andere informatie (zoals over je ras of etniciteit, filosofische overtuigingen en lidmaatschappen van vakbonden) wordt speciaal beschermd op basis van EU-wetgeving.
   
 • Netwerken en verbindingen. We verzamelen informatie over de mensen, Pagina’s, accounts, hashtags en groepen waarmee je bent verbonden en de manier waarop je hiermee interageert in onze Producten, zoals de mensen met wie je het meest communiceert of de groepen waarvan je lid bent. We verzamelen ook contactgegevens als je ervoor kiest om deze te uploaden, te synchroniseren of te importeren van een apparaat (zoals een adresboek, je belgeschiedenis of je sms-geschiedenis). Deze gegevens gebruiken we om jou en anderen te helpen bij het vinden van mensen die jullie mogelijk kennen en voor andere doeleinden die hieronder worden beschreven.

   
 • Je gebruik. We verzamelen informatie over hoe je onze Producten gebruikt, zoals welke soorten inhoud je bekijkt of benadert, welke functies je gebruikt, welke acties je uitvoert, met welke mensen en accounts je contact hebt en hoe lang, hoe vaak en wanneer je je activiteiten uitvoert. We registreren het bijvoorbeeld wanneer je onze Producten (voor het laatst hebt) gebruikt en welke berichten, video’s en andere inhoud je bekijkt in onze Producten. We verzamelen ook informatie over hoe je functies zoals onze camera gebruikt.

   
 • Informatie over transacties in onze Producten. Als je onze Producten gebruikt voor aankopen of andere financiële transacties (zoals wanneer je iets koopt in een game of een bedrag doneert), verzamelen we informatie over de aankoop of transactie. We verzamelen onder meer je betalingsgegevens, zoals het nummer van je creditcard of betaalkaart en andere kaartgegevens, andere account- en verificatiegegevens, en details met betrekking tot facturatie, verzending en contactgegevens.

   
 • Dingen die anderen doen en informatie over jou die ze aanleveren. We ontvangen en analyseren ook inhoud, communicatie en informatie die anderen aanleveren wanneer ze gebruikmaken van onze Producten. Dit kan informatie over jou zijn, zoals wanneer anderen een foto van jou delen of erop reageren, ze je een chatbericht verzenden of ze je contactgegevens uploaden, synchroniseren of importeren.
 
Apparaatgegevens

Zoals hieronder wordt beschreven, verzamelen we informatie van en over de computers, telefoons, verbonden tv’s en andere op internet aangesloten apparaten die je gebruikt en waarin onze Producten zijn geïntegreerd. We combineren de informatie van verschillende apparaten die je gebruikt. We gebruiken bijvoorbeeld informatie over de manier waarop je onze Producten op je telefoon gebruikt om de inhoud (inclusief advertenties) of functies die je ziet, beter te personaliseren wanneer je onze Producten gebruikt op een ander apparaat, zoals je laptop of tablet. We kunnen de informatie ook gebruiken om te meten of je op een ander apparaat actie hebt ondernomen op basis van een advertentie die je hebt gezien op je telefoon.

Informatie die we krijgen over deze apparaten, kan het volgende omvatten:

 • Apparaatkenmerken: informatie zoals het besturingssysteem, de hardware- en softwareversies, het batterijniveau, de signaalsterkte, de beschikbare opslagruimte, het type browser, de app- en bestandsnamen en -typen, en plug-ins.
 • Apparaatbewerkingen: informatie over bewerkingen en gedrag op het apparaat, zoals of een venster op de voorgrond of achtergrond wordt weergegeven, of muisbewegingen (waarmee mensen van bots kunnen worden onderscheiden).
 • Identifiers: unieke identifiers, apparaat-ID’s, andere identifiers, zoals voor games, apps of accounts die je gebruikt, en gezinsapparaat-ID’s (of andere identifiers die uniek zijn voor Producten van Facebook-bedrijven die op hetzelfde apparaat staan of met hetzelfde account zijn verbonden).
 • Apparaatsignalen: Bluetooth-signalen en informatie over Wi-Fi-toegangspunten, beacons en zendmasten in de buurt.
 • Gegevens over apparaatinstellingen: informatie die wij mogen ontvangen op basis van de apparaatinstellingen die je hebt gekozen, zoals toegang tot je gps-locatie, camera of foto’s.
 • Netwerk en verbindingen: informatie over bijvoorbeeld de naam van je mobiele provider of ISP, taal, tijdzone, mobiel telefoonnummer, IP-adres, verbindingssnelheid en, in sommige gevallen, informatie over andere apparaten die in de buurt zijn of die zijn verbonden met hetzelfde netwerk; zo kunnen we je bijvoorbeeld helpen bij het streamen van een video van je telefoon naar je tv.
 • Cookiegegevens: gegevens over cookies die op je apparaat zijn opgeslagen, waaronder cookie-ID’s en instellingen. Meer informatie over hoe we gebruikmaken van cookies vind je in het Facebook-cookiebeleid en het Instagram-cookiebeleid.
 
Informatie van partners.

Adverteerders, appontwikkelaars en uitgevers kunnen ons informatie sturen via de Facebook Business-hulpmiddelen die ze gebruiken, waaronder onze sociale plug-ins (zoals de knop Vind ik leuk), Aanmelden via Facebook, onze API’s en SDK’s of de Facebook-pixel. Deze partners bieden informatie over je activiteiten buiten Facebook, bijvoorbeeld over je apparaat, websites die je bezoekt, aankopen die je doet, de advertenties die je ziet en hoe je andere services gebruikt, ongeacht of je een Facebook-account hebt en of je bent aangemeld bij Facebook. Een gameontwikkelaar kan bijvoorbeeld onze API gebruiken om ons te laten weten welke games je speelt en een bedrijf kan ons bijvoorbeeld laten weten welke aankoop je hebt gedaan in zijn winkel. We ontvangen ook gegevens over je online en offline acties en aankopen van externe gegevensproviders die het recht hebben om ons te voorzien van je informatie.

Partners ontvangen je informatie wanneer je hen bezoekt of hun services gebruikt, of via externe partijen waarmee zij werken. We vereisen van elk van deze partners dat ze het wettige recht hebben om je gegevens te verzamelen, gebruiken en delen, voordat ze deze gegevens aan ons verstrekken. Meer informatie over de soorten partners waarvan we gegevens ontvangen.

Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken in verband met Facebook Business-hulpmiddelen raadpleeg je het cookiebeleid van Facebook en het cookiebeleid van Instagram.

Pinterest:

 • Onze missie is om u te helpen ontdekken en doen waar u van houdt. Om dat te doen, laten we u gepersonaliseerde inhoud en advertenties zien waarvan we denken dat u hierin geïnteresseerd bent, op basis van informatie die we van u en derden verzamelen. We gebruiken die informatie alleen als we daarvoor een goede wettelijke basis hebben. 

We hebben dit beleid opgesteld om u te helpen begrijpen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke keuzes u erover heeft. Omdat we een internetbedrijf zijn, zijn sommige van de onderstaande concepten een beetje technisch, maar we hebben ons best gedaan om de dingen op een eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen. We verwelkomen uw vragen en opmerkingen over dit beleid.

Wanneer u zich aanmeldt voor Pinterest of het gebruikt, geeft u ons vrijwillig bepaalde informatie. Dit omvat uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, profielfoto, pins, opmerkingen en alle andere informatie die u ons geeft. U kunt er ook voor kiezen om locatiegegevens of foto’s met ons te delen. Als je iets op Pinterest koopt, verzamelen we betalingsinformatie, contactgegevens (adres en telefoonnummer) en details van wat je hebt gekocht. Als je op Pinterest iets voor iemand anders koopt, verzamelen we hun bezorg- en contactgegevens.

Als u uw Facebook- of Google-account of accounts van andere diensten van derden aan Pinterest koppelt, krijgen we ook informatie van die accounts (zoals uw vrienden of contacten). De informatie die we van die services krijgen, is afhankelijk van uw instellingen en hun privacybeleid, dus controleer wat dat is.
 

Google

Veel websites en apps maken gebruik van Google-services om hun content te verbeteren en gratis te houden. Wanneer ze onze services integreren, delen deze sites en apps gegevens met Google.

Wanneer u bijvoorbeeld een website bezoekt die gebruikmaakt van advertentieservices (zoals AdSense), die analysetools bevat (zoals Google Analytics) of die videocontent van YouTube insluit, verstuurt uw browser bepaalde gegevens automatisch naar Google. Dit zijn onder meer de URL van de pagina die u bezoekt en uw IP-adres. We kunnen ook cookies in uw browser instellen of bestaande cookies in uw browser lezen. Apps die gebruikmaken van advertentieservices van Google delen ook gegevens met Google, zoals de naam van de app en een unieke ID voor advertenties.

Google gebruikt de gegevens die worden gedeeld door sites en apps om onze services te verstrekken, te onderhouden en te verbeteren, nieuwe services te ontwikkelen, de effectiviteit van advertenties te meten, te beschermen tegen fraude en misbruik en content en advertenties te personaliseren die u ziet op Google en op sites en in apps van onze partners. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over hoe we gegevens verwerken voor elk van deze doeleinden en op onze advertentiepagina vindt u meer informatie over Google-advertenties, hoe uw gegevens worden gebruikt in het kader van advertenties en hoe lang Google deze gegevens bewaart.

In ons privacybeleid leggen we uit op welke juridische grondslagen Google je gegevens verwerkt. We kunnen bijvoorbeeld je gegevens met je toestemming verwerken of dit doen op grond van een gerechtvaardigd belang, zoals om onze services te leveren, te onderhouden en te verbeteren om aan de behoeften van onze gebruikers te voldoen.

Als we informatie verwerken die met ons wordt gedeeld door sites en apps, vragen die sites en apps je soms eerst om toestemming voordat ze Google toestaan je gegevens te verwerken. Er kan bijvoorbeeld een banner worden weergegeven op een site om te vragen of Google de informatie mag verwerken die de site verzamelt. Als dat gebeurt, respecteren we de doeleinden die worden beschreven in de toestemming die je aan de site of app geeft, in plaats van de juridische grondslagen die in het Privacybeleid van Google worden beschreven. Als je je toestemming wilt wijzigen of intrekken, ga je naar de betreffende site of app om dit te doen.

Advertentiepersonalisatie

Wanneer advertentiepersonalisatie is ingeschakeld, gebruikt Google uw gegevens om uw advertenties nuttiger te maken voor u. Een website die mountainbikes verkoopt, kan bijvoorbeeld gebruikmaken van de advertentieservices van Google. Nadat u die website heeft bezocht, kunt u mogelijk een advertentie voor mountainbikes zien op een andere website die advertenties van Google weergeeft.

Wanneer advertentiepersonalisatie is uitgeschakeld, verzamelt of gebruikt Google uw gegevens niet om een advertentieprofiel te maken of de advertenties die Google u laat zien te personaliseren. U krijgt nog steeds advertenties te zien, maar ze zijn misschien minder nuttig. Advertenties kunnen nog steeds gebaseerd zijn op het onderwerp van de website of de app die u bekijkt, op uw actuele zoektermen of op uw algemene locatie, maar niet op uw interesses, zoekgeschiedenis of browsegeschiedenis. Uw gegevens kunnen nog wel worden gebruikt voor de andere doeleinden die hiervoor zijn beschreven, zoals om de effectiviteit van advertenties te meten en te beschermen tegen fraude en misbruik.

Wanneer u interactie heeft met een website of app die gebruikmaakt van Google-services, kan u worden gevraagd om te kiezen of u gepersonaliseerde advertenties wilt zien van advertentieproviders, waaronder Google. Ongeacht uw keuze worden de advertenties die u ziet niet door Google gepersonaliseerd als de instelling voor advertentiepersonalisatie is uitgeschakeld of als uw account niet in aanmerking komt voor gepersonaliseerde advertenties.

In de advertentie-instellingen kunt u bekijken en beheren welke gegevens we gebruiken om u advertenties te laten zien.

Hoe u kunt bepalen welke gegevens worden verzameld door Google op deze sites en apps

Hier volgen enkele van de manieren waarop u kunt beheren welke gegevens worden gedeeld door uw apparaat wanneer u sites en apps bezoekt of gebruikt die gebruikmaken van Google-services:

 • Via de advertentie-instellingen kunt u de advertenties beheren die u op Google-services ziet (zoals Google Zoeken of YouTube) of op websites en in apps die niet van Google zijn en die gebruikmaken van de advertentieservices van Google. U kunt ook meer informatie vinden over de manier waarop advertenties worden gepersonaliseerd, u afmelden voor advertentiepersonalisatie en specifieke adverteerders blokkeren.
 • Als u inlogt op uw Google-account kunt u, afhankelijk van uw accountinstellingen, met Mijn activiteit gegevens bekijken en beheren die worden gemaakt wanneer u gebruikmaakt van Google-services, inclusief de gegevens die we verzamelen van sites en apps die u heeft bezocht. U kunt browsen op datum en op onderwerp en een deel van of al uw activiteiten verwijderen.
 • Veel websites en apps gebruiken Google Analytics om inzicht te krijgen in hoe bezoekers omgaan met hun sites en apps. Als u niet wilt dat Analytics wordt gebruikt in uw browser, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics installeren. Meer informatie over Google Analytics en privacy.
 • Met de incognitomodus in Chrome kunt u browsen op internet zonder dat webpagina’s en sites worden vastgelegd in uw browser- of accountgeschiedenis (tenzij u ervoor kiest in te loggen). Cookies worden verwijderd nadat u alle incognitovensters en -tabbladen heeft gesloten. Uw bladwijzers en instellingen worden opgeslagen totdat u ze verwijdert. Meer informatie over cookies.
 • Veel browsers, waaronder Chrome, bieden de mogelijkheid om cookies van derden te blokkeren. U kunt ook bestaande cookies wissen vanuit uw browser. Meer informatie over het beheer van cookies in Chrome.