Algemene voorwaarden

Van HB International handelend onder de naam Van Heck Badkamers gevestigd te Borne Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede onder nummer 06075299

 1.  Algemeen
  De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en tevens van elke met ons afgesloten transactie voor zover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoop voorwaarden wordt door ons niet Aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd.
 2. Aanbiedingen
  Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend.
  Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin Is gemaakt; dit is vooral ook van toepassing met het oog op de door onze vertegenwoordigers of andere personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zo mede op de door hen gemaakte afspraken.
 3. Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens
  De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires eis ander reclamemateriaal vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zo mede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door Heritage Engeland verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema’s en ontwerpen, zo mede in het algemeen op het geen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen – ongeacht of daar voor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht – uitsluitend aan ons toe; zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud noch geheel, noch gedeeltelijk, In welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld,
 4. Prijzen
  Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren, indien in een of meer der genoemde factoren wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijken wijze, te onzer beoordeling aan te passen, Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en inclusief Omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. Door ons verleende handelskortingen gelden slechts voor orders tot een bruto waarde Inclusief omzetbelasting, hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens
 5. Levering
  Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie: ‘vrachtvrij afleveringsadres~
  Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag exclusief Omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten In rekening te brengen eis zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Door ons te leveren goederen reizen voor risico van onze afnemer, welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel: bij levering op aanvoer van derden, de fabrieken of magazijnen van deze derden hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening van onze afnemer tegen door ons te bepalen risico’s te dekken.
 6. Emballage
  Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrleksverpakking waarvoor onze eigen leverancier ons niet gescheiden belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht: door ons berekende err*~alliage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits deze in goede staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is geretourneerd.
 7. Levertijden
  De door ons opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons Is gegarandeerd. Afgezien van gevallen waarin wij ter zake een garantie hebben verleend, is de naleving van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd – daaronder mede begrepen het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld – zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzerzijds geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch op schadevergoeding. Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wij zelf en heeft de afnemer echter het recht deze te annuleren, Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele was uitgevoerd, Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na opeenvolgend beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking, hebbend op een deellevering, betaling te verlangen in overeenstemming met de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld: geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, In verzuim, die ons de bevoegdheid verschaft hierna onder 8 omschreven.
 8. Verplichtingen Afnemer
  Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie, zonder dat rechterlijke tussenkomst Is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij als dan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde ten gevolge.
 9. Betaling
  De betaling der factuurbedragen vindt plaats middels een automatisch incasso welke ten einde van een volle maand na factuurdatum van de rekening van de afnemer wordt afgeschreven. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren. Betalingen op andere wijze, In het bijzonder terhandstelling aan onze werknemers, zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Tenzij uitdrukkelijk door ons met de afnemer schriftelijk anders is overeengekomen, zal een betaling van de afnemer strekken en door ons worden geboekt in mindering op resp. ter voldoening van de oudste vervallen facturen, met dien verstande dat wij steeds de bevoegdheid bezitten betalingen in mindering te brengen op resp. als voldoening te beschouwen van een openstaand facet(u)r(en) te onzer keuze. Op onze facturen wordt een kredietbeperkingstoeslag van 2% In rekening gebracht; deze toeslag is evenwel niet door onze afnemer verschuldigd, indien en naarmate betaling plaats heeft binnen voormelde termijn van dertig dagen na de factuurdatum, doch wel voor zover Betaling na die termijn geschiedt en daarom sprake is van niet tijdige betaling. Bij niet tijdige complete betaling van factuurbedragen of van een gedeelte daarvan is de afnemer onverminderd het onder 8 bepaalde en onverminderd het verschuldigd zijn van de kredietbeperkingstoeslag, gehouden kredietkosten te voldoen over de achterstallige factuurbedragen, welke kredietkosten door ons berekend zullen worden over het/de betrokken factuurbedragen(en), inclusief vorenbedoeld krediet bewerkingstoeslag, naar een kredietkostenvergoeding van 1,5% per maand (welk percentage door ons, te onzer beoordeling, zal kunnen worden verhoogd of verlaagd) vanaf 50 dagen na de factuurdatum; ook zijn wij bevoegd de uitlevering van goederen, behorende tot de betrokken of andere transacties op te schorten. Wanneer wij het bij niet tijdige betaling nodig oordelen onze vordering(en) ter Incasso in handen van derden te stellen, wordt daarvan door ons schriftelijk aan de afnemer kennis gegeven; In de regel zullen wij hem daarbij een door ons te bepalen korte termijn stellen, waarbinnen de afnemer alsnog aan zijn verplichtingen dient te voldoen, tenzij In een bepaald geval te onzer beoordeling onverwijlde incasso maatregelen noodzakelijk worden geacht. Indien wij tot het nemen van Incassomaatregelen besluiten, komen de daaraan verbonden kosten volledig voor rekening van de afnemer; te onzer keuze kunnen wij hem belasten voor al de werkelijke kosten, waarvoor wij zelf worden belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan tien procent, berekend over het aan ons verschuldigde bedrag (hoofdsom, kredietbeperkingstoeslag daaronder begrepen en kredietkostenvergoeding) Wij behouden ons voor, te allen tijde zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling met het oog op zowel reeds gedane als nog te verrichten leveringen, welke zekerheid te onzer keuze kan bestaan in de vorm van vooruitbetaling, bankgarantie, hypotheek, pand of borgtocht. Ook zijn wij bevoegd in daarvoor naar ons oordeel In aanmerking komende gevallen slechts onder rembours, resp. voortaan slechts onder rembours te leveren, voor zover nodig in afwijking van getroffen afspraken.
 10. Eigendomsvoorbehoud
  De eigendom van door ons geleverde goederen gaat eerst op de afnemer over, wanneer deze aan al zijn verplichtingen ten opzichte van ons, van welke aard dan ook, uit hoofde van en ter zake van de transactie (een eventuele schadevergoedingsplicht daaronder mede begrepen) compleet heeft voldaan, Indien de afnemer de goederen heeft doorgeleverd, wat hem in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening is toegestaan, wordt de afnemer van onze afnemer bewaarder van de goederen ten opzichte van ons; onze afnemer is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud hij de doorlevering kenbaar te maken; de bewaarder moet op eerste aanmaning onzerzijds de plaats aanwijzen waar de betrokken goederen zijn opgeslagen en ons in staat stellen tot het terugnemen van de goederen. Door ons geleverde goederen, ter zake waarvan de eigendom aan ons toekomt, mogen door onze afnemer niet worden verpand, terwijl daarop aan derden ook generlei andersoortig recht mag worden verleend, Indien onze afnemer onverhoopt niet, c.q. niet tijdig, aan een van zijn verplichtingen voldoet, zijn wij bevoegd de goederen, welke wij aan de afnemer hebben geleverd als ons eigendom op te vorderen, waarbij de transactie op grond waarvan wij die goederen aan onze afnemer geleverd hebben als ontbonden geldt; wij hebben deze bevoegdheid ook, voor zover de goederen zich als gevolg van doorlevering als vorenbedoeld bij derden bevinden. Met het oog op elke terug zenden van goederen als hiervoor bedoeld zal onze afnemer door ons worden gecrediteerd voor de waarde die te onzer beoordeling aan die goederen moet worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd ons recht op vergoeding van de uit een en ander voor ons voortvloeiende kosten en schade.
 11. Materiaalfouten; fabrieksgarantie
  Door onszelf worden nimmer verdergaande verplichtingen aanvaard, resp. garanties verleend dan de verplichting tot het (naar keuze te onzer beoordeling) vervangen dan wel crediteren dan wel repareren van het geleverde product, waaraan de materiaalfouten kleven; vooral kunnen wij nimmer voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken. Wij kunnen evenmin voor vergoeding van eventueel geleden schade, van welke aard dan ook, worden aangesproken, Indien goederen zijn geleverd onder enige fabrieks- of importeursgarantie; de afhandeling van een beroep op de garantie is in dit geval geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur. Onze afnemer vrijwaart ons voor alle schaden, kosten en interesse welke voor ons mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden met de door ons geleverde goederen.
 12. Reclamaties in retourenring ven goederen
  Onverminderd het hierna bepaalde geldt dat onze afnemer terstond na aflevering onzerzijds gehouden Is de goederen te controleren op overeenstemming met de opgegeven order, ongeacht de plaats waar de goederen in overeenstemming met de order worden afgeleverd. In geval van reclamaties worden door ons geleverde goederen uitsluitend retour gehaald, resp., retour genomen nadat vooraf overleg met een onzer verkoop medewerkers heeft plaatsgehad; het voorgaande Is ook van toepassing indien wij ons ermede akkoord verklaren dat goederen ter reparatie worden geretourneerd, zonder dat van een reclamatie sprake Is. Indien het betreft reclamaties wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie wegens verkeerd geleverde of verpakte goederen, die beschadigd zijn afgeleverd, zal de reclamatie door de afnemer schriftelijk, vergezeld van de betrokken paklijst, bij ons moeten worden ingediend uiterlijk op de zevende dag na de dag van aflevering; een reclamatie is slechts geldig Indien de verpakking nog in de oorspronkelijke staat verkeert. Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie – ongeacht op welke grond, het gevat van verkeerde levering daaronder mede begrepen – niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; In zodanige gevallen zijn wij tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden. Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd. Op goederen, van onze magazijnen afgehaald, worden alleen direct bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onverpakte goederen, indien bij aflevering beschadigt, dienen door de afnemer te worden geweigerd. Indien goederen welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor ons ontstaan, aan de afnemer In rekening worden gebracht. Indien sprake is van aan ons ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake Is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht. In gevallen uitsluitend te onzer beoordeling kunnen om andere dan de hiervoor vermelde redenen door ons geleverde goederen worden retour genomen en gecrediteerd, mits de datum van aflevering niet ouder Is dan dertig dagen, de goederen zich nog In oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en behoren tot ons voorraad assortiment; daarom worden speciaal voor onze afnemer bestelde goederen in geen geval retour genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, zullen wij de afnemer belasten voor zgn. crediteringskosten, die bestaan in 3% per zending met een minimum van € 8,- (waarbij het bedrag benedenwaarts wordt afgerond op een veelvoud van € S,-), met dien verstande dat voor goederen met een waarde van meer dan € 250,- een vast bedrag van €20,- per artikel In rekening wordt gebracht. Er wordt een bedrag in rekening gebracht met als omschrijving crediteringskosten(omvattende vracht- en administratiekosten) Het Indienen van reclamaties ontheft de afnemer niet van betaling in overeenstemming met de factuur. Het hier onder 12 bepaalde doet geen afbreuk aan de overige bepalingen van deze algemene leveringsvoorwaarden.

 

Als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op. Dit kan via de mail: info@vanheckbadkamers.nl of bel naar 074-2662035